OVK-besiktning

De flesta byggnader är skyldiga att genomföra OVK-besiktning med jämna mellanrum. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och syftar till att genomföra en inspektion/besiktning av ventilationssystemet i en byggnad för att säkerställa att det fungerar bra.

Det krävs att en OVK genomförs innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Därefter är det vanligt att OVK görs regelbundet för de flesta byggnader, antingen vart tredje eller vart sjätte år.

Hus OVK

Då ska OVK-besiktning ska genomföras

 • Skolor, förskolor, och vårdlokaler, var 3:e år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och kontor i exempelvis industribyggnader med FT-, FTX-ventilation, var 3:e år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och kontor i exempelvis industribyggnader med S-, F-, FX-ventilation, var 6:e år.
 • Bostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Här krävs det endast en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk, ingen återkommande besiktning behövs.

Så går en OVK till

Vid varje OVK kontrolleras det att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar är lätt tillgängliga och att ventilationssystemet fungerar rätt. Vid den första besiktningen kontrolleras även att ventilationssystemet fungerar och överensstämmer med de aktuella föreskrifterna. Det är ägarens ansvar att se till att eventuella fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omedelbart. Dessutom är det ägarens ansvar att vidta åtgärder mellan besiktningarna för att säkerställa att kraven på ventilationssystemet uppfylls.

Risker med dålig ventilation

Otillräckligt ventilerade bostäder kan leda till en hel rad negativa konsekvenser. Bland annat kan det leda till fukt och dålig luftkvalitet, vilket kan orsaka hälsoproblem. Det kan också öka risken för mögel. Dålig ventilation kan även påverka energiförbrukningen och leda till högre energikostnader.

Om du är orolig för ventilationen i ditt hem kan du kontakta en expert för att få en bedömning och rekommendationer på förbättringar. Genom att förbättra ventilationen i ditt hem kan du skapa en hälsosammare och bekvämare inomhusmiljö för dig och din familj.

Förklaringar

S = Självdragsventilation
F = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX = FT-ventilation med värmeåtervinning

Sammanfattning OVK-besiktning

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är en besiktning som ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att säkerställa att ventilationssystemet fungerar bra och att det inte finns några fel eller brister som kan påverka inomhusklimatet negativt.

När ska OVK-besiktning göras?

 • Skolor, förskolor, och vårdlokaler: vart tredje år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och kontor i exempelvis industribyggnader med FT-, FTX-ventilation: vart tredje år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och kontor i exempelvis industribyggnader med S-, F-, FX-ventilation: vart sjätte år
 • Bostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation: endast en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk


Hur går en OVK-besiktning till?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar, att instruktioner och skötselanvisningar är lätt tillgängliga och att systemet fungerar rätt. Vid den första besiktningen kontrolleras även att systemet fungerar och överensstämmer med de aktuella föreskrifterna.

Risker med dålig ventilation

Otillräckligt ventilerade bostäder kan leda till en rad negativa konsekvenser, bland annat:

 • Fukt och dålig luftkvalitet, vilket kan orsaka hälsoproblem
 • Ökad risk för mögel
 • Högre energikostnader


Ansvar för OVK

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att OVK-besiktning utförs i tid och att eventuella fel och brister åtgärdas.