OVK-besiktning

De flesta byggnader är skyldiga att genomföra OVK-besiktning med jämna mellanrum. OVK är förkortning för obligatorisk ventilationskontroll och syftar till att genomföra en inspektion/besiktning av ventilationssystemet i en byggnad för att säkerställa att det fungerar bra.

Det krävs att en OVK genomförs innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Därefter är det vanligt att OVK görs regelbundet för de flesta byggnader, antingen vart tredje eller vart sjätte år.

Hus OVK

Då ska OVK-besiktning ska genomföras

  • Skolor, förskolor, och vårdlokaler, var 3:e år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och kontor i exempelvis industribyggnader med FT-, FTX-ventilation, var 3:e år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen och kontor i exempelvis industribyggnader med S-, F-, FX-ventilation, var 6:e år.
  • Bostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Här krävs det endast en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk, ingen återkommande besiktning behövs.

Så går en OVK till

Vid varje OVK kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, att instruktioner och skötselanvisningar är lätt tillgängliga och att ventilationssystemet fungerar korrekt. Vid den första besiktningen kontrolleras även att ventilationssystemet fungerar och överensstämmer med de aktuella föreskrifterna. Det är ägarens ansvar att se till att eventuella fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omedelbart. Dessutom är det ägarens ansvar att vidta åtgärder mellan besiktningarna för att säkerställa att kraven på ventilationssystemet uppfylls.

Risker med dålig ventilation

Otillräckligt ventilerade bostäder kan leda till en rad negativa konsekvenser. Bland annat kan det leda till fukt och dålig luftkvalitet, vilket kan orsaka hälsoproblem. Det kan också öka risken för mögel. Dålig ventilation kan även påverka energiförbrukningen och leda till högre energikostnader.

Förklaringar

S = Självdragsventilation
F = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX = FT-ventilation med värmeåtervinning